Semalt, bütin web sahypasyny göçürip almak üçin ajaýyp Google Chrome giňeltmelerini hödürleýär

Google Chrome-da tora göz aýlanymyzda, geljekde salgylanmak üçin saklamak isleýän web sahypamyza duş gelmegimiz mümkin. Käwagt web sahypasyny göçürip almak isleýäris, sebäbi birnäçe sagatlap onlaýn bolmak mümkin däl. Bagtymyza, Google Chrome web sahypalaryny birnäçe aňsat ädimde ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Oflayn okamak üçin tutuş ýa-da bölekleýin sahypany göçürip almagy aňsatlaşdyrýan köp sanly giňeltmeler bar. Bu Google Chrome giňeltmeleri işimizi aňsatlaşdyrýar we ulanmak aňsat:

  • PageArchiver

“PageArchiver” bilen, awtonom okamak üçin web sahypalaryny arhiwläp bilersiňiz. Iň oňat we meşhur Google Chrome giňeltmelerinden biridir; “PageArchiver” -iň ulanyjylara amatly dolandyryş paneli we işiňizi ýeňilleşdirmek üçin köp sanly opsiýa we aýratynlyk bar. Bu giňeltme bilen, islendik web sahypasyndan suratlary, tekstleri we wideolary göçürip alyp bilersiňiz we bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyny nyşana alyp bilersiňiz. “Chrome Web Store” -da bar we diňe bir gezek basmak bilen göçürip alyp bolýar. Mundan başga-da, bu giňeltme HTML görnüşindäki arhiwleri öz içine alýan zip faýllaryny eksport edýär ýa-da import edýär. Web mazmunyny talaplaryňyza görä redaktirläp ýa-da üýtgedip bilersiňiz, ýöne gaty diskiňize doly göçürilendigine göz ýetiriň. Şeýle hem, käbir açar sözleri goýup, düşündiriş goşup ýa-da awtonom ýagdaýda web sahypasynyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz.

  • Stylebot

Bir wagtyň özünde dürli web sahypalaryny göçürip almak isleseňiz, bu Chrome giňeltmesini ulanyp bilersiňiz. Stylebot, adaty CSS bilen sahypanyň daşky görnüşini dolandyrmaga mümkinçilik berýär we bu meseläni ýerine ýetirmek üçin internete birikmegiň zerurlygy ýok. Şeýle hem, bir element alyp, daşky görnüşini üýtgedip, işiňizi ösdürmek üçin has professional web sahypasyny döredip bilersiňiz. Awtonom ýagdaýda web sahypasynyň şriftlerini, reňklerini, gyralaryny we görnükliligini rahat üýtgedip bilersiňiz. Mundan başga-da, “Stylebot” bilen CSS-i el bilen ýazyp bilersiňiz.

  • Wideo ýükleýji

Käwagt oflayn ulanmak üçin wideo ýa-da surat göçürip almak isleýäris, ýöne adaty web programmasynda ähli zerur aýratynlyklar we opsiýalar ýok. Wideolary awtonom maksat bilen web sahypasyndan göçürip almak isleseňiz, “Video Downloader” -iň professional neşirini saýlamaly. Bu Google Chrome giňeltmesi, suratlary we wideolary gaty diskiňize göçürip almagy aňsatlaşdyrýar. Diňe wideo faýlyň URL-sini girizmeli we Wideo ýükleýjiniň öz işini ýerine ýetirmegine rugsat bermeli. Bu Chrome giňeltmesini Vimeo, DailyMotion we YouTube wideo we ses faýllaryny nyşana almak üçin ulanyp bilersiňiz. Bu gural şahsy maglumatlary ýygnamaýar we ibermeýär we internetde doly goragyňyzy üpjün edýär.

Bu Google Chrome giňeltmeleriniň hemmesi mugt we Chrome Web Dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz. Bu ajaýyp giňeltmeler bilen dinamiki we ýönekeý web sahypalaryny, şeýle hem maksatly şekilleri we wideolary göçürip alyp bilersiňiz.

send email